ר ת א ב  ע ד י מ  
       
    ישאר  

ןוגראה תודוא  

רנירטול תולאש  

! שדח םורופ  

התיבה אוב  

םיגוויזו םיכודיש  

םירושיק  

רשק רוצ  

 

רוביצל עדימ


םיקראפה תעלות

- יעדמה המשב וא ,'םיקראפה תעלות' - השדח תעלות תורתוכל התלע הנורחאל
?המוהמה המלו המ לעו וז תעלות יהמ .יפול הקרצוריפס
איה .םכבלכ תומל ףאו תובר תויעבל םורגל הלולע רשא ,הנטק תעלות יהוז
,ןג תמרב ימואלה קראפב ולייטש םיבלכב םינש רפסמ ינפל הנושארל התלגתה
.זכרמה רוזיא לכל רבכ הטשפתה זאמ םלוא

?םיקבדנ ךיא

.תעלותה יציב תא ןכל םדוק הלכא רשא ,לבז תישופיח לש הליכא י"ע
דועו טשוה ,םדה ילכ ,הביקה ךרד תדדונ איה ,םכבלכ ףוג ךותב תעלותהשכ ,התע
.םיקמנו תוקלד ,םד יפטש :ןוגכ ,םיבר םיקזנל תמרוג איה ךרדב .םירביא
.רבעמה תא םירצמש ,ןביבס םישוג תורצווהל תומרוג טשוב תובשייתמש םיעלותה
חווטב איבמש המ ,דימ איקמ ךא לוכאל הסנמ בלכה - העילב יישקל איבמ הז
תלחתה לע הרומה תעלותה תוחכונל ןמיס םימעפל והז .השלוחו ןוזרל ךוראה
ןושארה 'ןמיס'הו ,תעלותל ינוציח ןמיס לכ ןיא ,תובורק םיתיעל םלוא .לופיט
.ינלטק ערקל המרגו ירקיע םד ילכל הרדח תעלותהש ללגב - תמ בלכהש אוה שיש
.םיינטרס םילודיגל ךופהל םילולע טשוב םישוגהש איה הנכס דוע

?דציכ .תעלותב תוקבדהה תא עונמל רתויב בושח - ךכ םושמ

.םהינימל םיקראפ - םיבלכ יזוכיר שי וב םוקמב לויטמ תוענמיה (א
.תישופיחה תליכא תעינמל - הפ םוסחמ םע לויט (ב
עוגנ בלכ תאוצב תושרפומ תעלותה יציב - םיבלכה תאוצ ףוסיא (ג
(!עוגנ בלכהש םיעדוי םילעבה ןיא כ"דב רשאכ) .לבזה תישופיח לא ןכרד תא תואצומ םשמו
.םישדוח 3-ב םעפ הקירז - ענומ לופיט - רתויב ליעיה ןורתפה (ד

לע םיארמה םיינוציח םינמיס אלל , תוומל איבהל הלולעה תעלות יהוז - ורכז
וא) םישדוח 3-ל תחא הקירז !הקבדהה תא עונמל בושח .הב קבדנ םכבלכש ךכ
,קבדנ םכבלכ םא םגש חיטבת (תימוקמה ןוכיסה תמרל םאתהב הפוכת רתוי
.םיקזנל םורגל הקיפסה םרט דוע תמות תעלותה


ישאר  | ןוגראה תודוא  | התיבה אוב  | םיגוויזו םיכודיש ]
דמחמ תויונח  | םירושיק  | רשק רוצ  | רנירטול תולאש ]