ר ת א ב  ע ד י מ  
       
    ישאר  

ןוגראה תודוא  

רנירטול תולאש  

! שדח םורופ  

התיבה אוב  

םיגוויזו םיכודיש  

םירושיק  

רשק רוצ  

 

ןוגראה תוליעפ

םירנירטוה םיאפורה תורדתסה הנבמ 
םיקלוחמה םירנירטו 1000-מ הלעמל הכותב תדגאמ םירניוטרה םיאפורה תורדתסה
תיצקס :תוליעפ תויצקס רפסמ תומייק םויכ .תויצקסל םתדובע םוקמ יפל
,עדמו רקחמ ידבוע תיצקס ,םייתושרה םיאפורה תיצקס ,םייתלשממה םיאפורה
,תוטחשמה ידבוע תיצקס ,לולה תצעומ יאפור תיצקס ,תיאלקחה יאפור תיצקס
םייטרפה םיאפורה תיצקסו תופוע תולחמל םייטרפה םיינילקה םיאפורה תיצקס
דחא גיצנ םירחוב היצקסמ םירבח 10 לכ .הנורחאה הנשל דע הליעפ התיה אל רשא
דחא גיצנ רחבנ תורדתסהה לש יזכרמה דעולש דועב תורדתסהה לש תיצראה הצעומל
תויצקסב הלודגה איה םייטרפה םיאפורה תיצקס .הצעומה ירבח תשולש ךותמ
הצעומב םירבח 15 ידי לע הז עגרב תגצוימו םירבח 300 כ הנומ ,תורדתסהה
.יצראה דעוב םירבח השימח םכותמ רשא תיצראה


היצקסה תרדגה יהמ 
ילכלכהו יעוצקמה ומודיקל םירנירטוה םיאפורה תורדתסה תרגסמב תלעופ היצקסה
תולבגמ אלל ישפוח ןפואב ועוצקמב קוסעל רבירטוה אפורל רשפאל ,הירבח לש
.םיסרטניא ידוגינו

?םייטרפה םירנירטוה םיאפורה היצקסב ללכנ ימ 
האופרה ימוחת לכב דבועה ריכש וא יאמצע ,רנירטו לכ םירבח היצקסב
םיקיתו םירנירטו היצקסב םירבח .תרחא היצקסב רבח וביאש דבלבו תירבירטוה
תויחל תואפרמ ילעב היצקסה ירבח לע םינמנ םויה .םישדח םילועו םיריעצכ
ןוזמה תוישעת ,תופורת תורבח ידבוע ,דמחמ תויחל תואפרמב םיריכש ,דמחמ
.העובק הדובע ירסוחמ ןכו םייטרפ םילעפמו

היצקסה ןוגרא 
ירבח תא ןגראל וניתנווכב .1994 ץיק זאמ תלעופ תיחכונה התנוכתמב היצקסה
דעוה גיצנ ןיב רישי רשק רשפאל תנמ לע םייפרגואיג םירוזא יפל היצקסה
דעוה גיצנ ןיב ףטושו רישי רשק רשפאל וז תוכרעיה תרטמ .ויתימעל ירוזיאה
דעו .תורדתסהה תודסומו היצקסה לש יזכרמה דעוה ,היצקסה ירבח ,ימוקמה
.ההובג תורידתבו תולבקתמה תוטלחהה לכ לע היצקסה ירבחל חוודי היצקסה

היצקסה לש הלועפה תורטמ
:יללכ
 
הקיחתו תונקת לע העפשהב םייטרפה רירנירטוה לש םלוה גוצי היה אל םויה דע
תעדל השיג לכ התיה אל ןכו םירנירטוה םיאפורה תורדתסה תרגסמב תירנירטו
לש בחר ןווגמב הלועפ ידי לע הז בצמ יונישל לעפת היצקסה .תילארשיה להקה
:ונל םיבושחה םיאשונ
םינוסיח תוינידמ
ינוסיח רשפאל םירנירטוה םיתורישה שארל תארוק היצקסה
האפרמב רנירטו ידי לע קר ונתני םינוסיח !הלבגה אלל תבלכ דגנ םיבלכ
ןוסיח .תויתושר תורגא תייבג ןיבל תבלכ ןוסיח עוציי ןיב דירפהל שי .המושר
.םירחא םילופיט וא םינוסיח עוציבמ הדרפה ךות עצובי תבלכה
 
םיסרטניא ידוגינ
תירוביצה תושרב םיאפור םהבש םיבצמ עונמל לעפת היצקסה
תואפרמ תמקה יבגל דחוימבו םיסרטניא ידוגינ ךות יטרפה אפורה םע םירחתמ
.תבלכ ינוסיח םניאש םילופיט םיעצובמ ןהב תינוריעה תירנירטוה הקלחמה ךותב
 
ךשמה ידומיל
ילולסמ םאתתו יטרפה אפורה לש יעוצקמה ומודיקל לעפת היצקסה
.'וכו הירנירטול הטלוקאפה ןוגכ םימיאתמה םימרוגה ףותישב תויחמומ
 
ילכלכ חוטיב
םע הירבחל היסנפ יאנתו ילאיצוס חוטיב לולסמ שבגת הציקסה
םינתינה ףיאנתה רופיש םשל םיקנבה לצא היצקסה לעפת ןכ ומכ .חוטיב תורבח
.הירבחל
 
הדובע
הירבחל תארוקו ירנירטוה חטשב הדובעב בלתשהל רבח לכל רוזעת היצקסה
הדובע הזוחל עיגהל רותחת היצקסה.םתדובע םוקמב םיפסונ םירנירטו הלשל
םיפילחמ םיאפור תמישר ךורעת היצקסה .ריכש אפורל קיסעמ אפור ןיב יטרדכטס
תלדגה םשלתויושרה לצא לעפת היצקסה .היצקסב סירבחה לכל הנימז היהתש
היצקסה לעפת ,ןכ ומכ .רוביצה תואירב םוחתב םירנירטוה לש הקוסעתה תורשפא
.יתושר רנירטו אפורה ףותישב יאורבת חוקפל םייטרפ םירנירטו ןוסבכהל
 
תיעוצקמ הקיתא
הכלה תונקתה םושיללעפתו תיעוצקמה הקיתאה תונקת תא ןכדעללעפת היצקסה
היצקסב םירבחה ,םייטרפה םירנירטוה םיאפורה לש םיכרצב תובשחתה ךות השעמל
!ןוריחמה ללוכ הקיתאה יללכ לע רומשל ובייותי
 
תונושה.תודוגאה 8ע הרופ חיש-ודל תארוק היצקסה םייח ילעב רעצ תודוגא
דגנ לעפת היצקסה.החונ הדובע תריווא תריציל הבווכ ךות םייח ילעברעצל
תא הווהת היצקסה.תודוגאה תרגסמבסישוטנ םניאש''םייח ילעבבלופיט לש העפותה
םירוקיע דדועת היצקסה.סירנירטוהו תונושה תוחגאה ןיב רישיה רשקה
.!םיסוריסו
 
תויתימא תוחנה וחיטביש םינוש םיקפס םע רשקתת היצקסה םיקפס םע תורשקתה
,תופורת ,םינוסיח) תוזכורמ תוינק לש אשוב ןחבי ןכ ומכ .היצקסה ירבחל
תיעוצקמ תורפס ,םיסנכל תונגרואמ תועיסנ ,בושחימו ידרשמ דויצ ,הלכתמ דויצ
.(דועו
 
רנירטוה לש ותוכז לע קבאת היצקסה םייח ילעבל דויצו ןוזמ ,תופורת תריכמ
רבדהש יפכ תוירנירטו תופורת םו חייעבל ןוזמו דויצ ותאפרמב רוכמל יטרפה
."תונקותמ"ה תונידמה ראשו בייהרא ,ףתושמה קושה תוצראב לבוקמ
 
ץועי תקנעה םשל ד"וע דרשמ םע רשקתת היצקסה םינפ תוררובו יטפשמ ץועי
מייע םינפ תוררובל הדעו הנמת היצקסה .הירבחל תירנירטו היצטניירואב יטפשמ
היצקסה ךותב ןתוא רותפלו הירבח ןיב תויתאו תויעועקמ תויעב רוריב רשפאל
.רשפאה תדימב
 
תבוח תלחה םשל םירנירטוה םיתורישה לצא לעפת היצקסה םייח ילעב ןומיס
.עוקעק וא/ו ינורטקלא ןומיס תועצמאב םיבלכו םילותח ןוגכ םייח ילעב ןומיס
.אי 
םיילנויספורפ םיסחי
דגנ היתודסומב ןנולתהל תוחוקלל רשפאת היצקסה
םייתייעב תוחוקל לש המישר ךורעת היצקסה .אשונל שארדבוכב סחיתתו רנירטו
.(םירזוח םיקיצו םיבייח-תמישר ןוגכ)
.בי 
רוביצ יסחי
לופיטו חופיטב רוביצה תועדומ תרבגה םשל תורבוד תדעו ידי לע לעפת היצקסה
,םיניש ילופיט) םייח ילעבב םילופיטל "םיעצבימ" דדועתו םייח ילעבב
םינולע סיפדתו ךורעת היצקסה .םייח ילעב תבהאל רעונ ינב ךוניחו (םירוקיע
םייזכרמ םירנירטו םיאשונב תוחוקלה רוביצ תורישל ירנירטו עדימל
תונותיעב םימוסרפל ןגרואמ ןפואב לעפתו הנתמהה ירדחב הקולחל םיילאוטקאו
.תישפוחה תונותיעבו תירנירטוה
.גי 
םוריח תוריש
,הלבקה תועש ירחא םוריח ןמזב לופיטל םיפתושמ םיזכרמ תמקהל לעפת היצקסה
.ל"וח תוצראב לבוקמ רבדהש יפכ םיגחבו תותבשב
.די 
ןוריחמו םיריחמ
תאופרל ילארשיה אגיאה םע ףותישב םומינימ ןוריחמ םוסרפל לעפת היצקסה
.םיסוסה יאפור דוגיאו םייטרפה קשמה יאפור דוגיא ,דמחמ תויח
.וט 
תוירנירטו תואפרמל םינקת
סינקתויתחדגלעת,םאה הצעומב היגיצנ תועצמאב לעפת היצקסה
אל תיטרפ האפרמ תוליעפ לכש ךכל גאדת היצקסה .תויטרפ תוירנירטויתואפרמל
קר .הלא םיבקתב דומעל,רנירטו,לכל הריבס תורשפא היהתו אוהשלכ ןפואב לבגות
.תירנירטו האפרמ לעב היהיו להני רבירטו אפור
.זט 
םירחא םידוגיא םע הלועפ ףותיש
ירבח םהש .תורחא תויצקס ירבח םע יעוצקמ הלועפ ףוזריש דדועת היצקסה
תיאלקחה ,לולה תצעומ ,םיסוסה יאפור דומא ,דמחמ תויחל ילארשיה דוגיאה
.'וכו
.זי 
ירנירטו עדמ זכרמ
,תוירותיא ,סינופלט) רנירטוה אפורה רובעו לע ינכדע עדימ זכרת היצקסה
,דנואס הרטלוא ,ןגטנר) הירבח תושרב םכחותמ רושכימ ,(םיסקפ ,םינופאלפ
ןכו הירבחל תידדה הרזע רשפאל מייע תויחמומ ןכו (יוכו תודבעמ םיפוקסודנא
.םירבחה תורישל יעוצקמ עדימ זכרמ תמקהל לעפת
.חי 
בהז יפדב םוסרפ
לעפת היצקסה .תורדתסהה לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת יונישל לעפת היצקסה
םוסרפב עיפוהל הירבחל רשפאל מייע היצקסה תרגסמב הירבח לש הדיחא העפוהל
.בהז יפדב םויה רשואמה הזמ הנוש
.טי 
םילמסו םיטלש
ףסונב .תואפרמב ותגצה םשל הדיחא הרוצב היצקסה ידי לע קפנוי םלוה טלש
.'וכו תויחמומכ םיטרפ ןויצ םע אפורה יטרפ םע רבח תדועת היצקסה קיפנת

!תירנירטו האפור םג אורקל שי רנירטו אפור םילימה תועיפומ וב םוקמ לכב *
 

ישאר  | ןוגראה תודוא  | התיבה אוב  | םיגוויזו םיכודיש ]
דמחמ תויונח  | םירושיק  | רשק רוצ  | רנירטול תולאש ]