ר ת א ב  ע ד י מ  
       
    ישאר  

ןוגראה תודוא  

רנירטול תולאש  

! שדח םורופ  

התיבה אוב  

םיגוויזו םיכודיש  

םירושיק  

רשק רוצ  

 

םירושיק

http://www.klavim.co.il
.ילארשיה םיבלכה רתא

http://www.dogbreedinfo.com
. םינושה םיבלכה יעזג

http://www.emode.com/emode/tests/dog2.jsp
?תויהל םילוכי םתייה בלכ גוס הזיא םעפ םתיהת םאה

http://www.ivillage.com/pets/tools/breedselector/0,4715,FRMSET,00.asp
?םכל םיאתמ בלכ גוס הזיא תעדל םיצור םתאש וא

http://www.shoonra.com/
.םילארשיה םילותחה רתא - ארנוש

http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/1975/fanciers/breed-desc.asp
.םינושה םילותחה יעזג

http://www.ferret.co.il/
.ילארשיה םיסומחה רתא

http://netvet.wustl.edu/vschool.htm
.םלועה יבחרב הירנירטול רפס יתב תמישר


ישאר  | ןוגראה תודוא  | התיבה אוב  | םיגוויזו םיכודיש ]
דמחמ תויונח  | םירושיק  | רשק רוצ  | רנירטול תולאש ]