ר ת א ב  ע ד י מ  
       
    ישאר  

ןוגראה תודוא  

רנירטול תולאש  

! שדח םורופ  

התיבה אוב  

םיגוויזו םיכודיש  

םירושיק  

רשק רוצ  

 

ארגון הרופאים הוטרינרים הפרטיים

ןוגראה תודוא 

םיקלוחמה םירנירטו 1000-מ הלעמל הכותב תדגאמ םירניוטרה םיאפורה תורדתסה
תיצקס :תוליעפ תויצקס רפסמ תומייק םויכ .תויצקסל םתדובע םוקמ יפל
,עדמו רקחמ ידבוע תיצקס ,םייתושרה םיאפורה תיצקס ,םייתלשממה םיאפורה
,תוטחשמה ידבוע תיצקס ,לולה תצעומ יאפור תיצקס ,תיאלקחה יאפור תיצקס
םייטרפה םיאפורה תיצקסו תופוע תולחמל םייטרפה םיינילקה םיאפורה תיצקס
דחא גיצנ םירחוב היצקסמ םירבח 10 לכ .הנורחאה הנשל דע הליעפ התיה אל רשא
דחא גיצנ רחבנ תורדתסהה לש יזכרמה דעולש דועב תורדתסהה לש תיצראה הצעומל
תויצקסב הלודגה איה םייטרפה םיאפורה תיצקס .הצעומה ירבח תשולש ךותמ
הצעומב םירבח 15 ידי לע הז עגרב תגצוימו םירבח 300 כ הנומ ,תורדתסהה
.יצראה דעוב םירבח השימח םכותמ רשא תיצראה


םירנירטוה םיאפורה תורדתסה הנבמ 


ישאר  | ןוגראה תודוא  | התיבה אוב  | םיגוויזו םיכודיש ]
דמחמ תויונח  | םירושיק  | רשק רוצ  | רנירטול תולאש ]